دراستان کرمان بیش از بیست پنج هزارتن فضای انباری وجوددارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

دربازدید کارشناس مدیریت توزیع،حمل ونگهداری ازانبارهای استان کرمان،محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: ظریفت فضای انباری موجود دراستان کرمان بیش از بیست وپنج هزارتن است که تمهیدات لازم درخصوص استفاده از ظرفیت حداکثری انبارها درحال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید