تامین کود پرمصرف سویا

تامین کود های پرمصرف جهت کشت14500 هکتار سویا در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت به نقل از  اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: امسال 14500 هکتار از مزارع استان گلستان در سال زراعی جاری تحت کشت محصول سویا قرار گرفت.وی تصریح کرد: رقم کتول بیشتر بذر مورد استفاده کشاورزان استان گلستان است و رقم ساری و سامان زودرستر است و برای مناطق شرق استان ، این ارقام کاربرد بیشتری تر دارند هزار جریبی ادامه داد:  امسال  کود های پرمصرف  جهت  کشت 14500 هکتار سویا در گلستان بین کشاورزان سویا کار از طریق کارگزاری های این شرکت  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید