بازدید کارشناسان اداره نظارت و ارزشیابی دفتر مرکزی از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز شنبه مورخ 98/8/11 کارشناسان اداره نظارت و ارشیابی اعزامی از دفتر مرکزی به همراه مسئول حراست این مدیریت از انبار کارگزاران شهرستانهای خسروشهر و ایلخچی بازدید کردند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. صدور فاکتور فروش به کشاورزان
  2. رعایت سطح زیر کشت
  3. نصب لیست قیمت فروش در محل توزیع
  4. تکمیل لیست بهره برداران
  5. نظارت بر وضعیت انبار کارگزاران( موجودی انبار – نحوه چیدمان و نمونه برداری از کودهای وارده به انبار)
  6. توزیع کود بر اساس لیست بهره برداران و تکمیل لیستهای تنظیم بازار
  7. عدم توزیع سایر نهاده های خارج از سبد کودی شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید