آغاز عملیات کاشت مزرعه گندم طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

 

آقای ملک زاده ،کارشناس مسئول تولید بذر دفتر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال  ، به همراه کارشناس زراعت -  کارشناس بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه لرستان  و نمایندگان شرکت تولیدکننده کود شیمیایی کارشناس بذر بر عملیات کاشت گندم مزرعه منتخب طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان لرستان واقع در منطقه دلفان شهرستان نورآباد نظارت کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید