نظارت فنی در اجرای قرارداد توسط کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از کارخانه پتاس سازان کویر سبز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در  راستای نظارت فنی بر اجرای قرارداد شماره 55/98/2679 ، در مورخ 1398/7/30 کارشناسان فنی مدیریت خراسان رضوی از کارخانه پتاس سازان کویر سبز واقع در شهرستان گناباد بازدید نمودند . طی این بازدید ضمن بررسی شرایط تولید کارخانه مذکور، از مواد اولیه و محصول نهایی تولیدی نمونه تهیه شد و صورتجلسات مربوطه نیز تنظیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید