عملکرد آذرماه 96، استان گیلان

.

کود کشاورزي :

ضمن تـامین ذخایراستراتژیک درانبارهاي سازمانی ، طی ایام فوق مقـدار1961519 کیلوگرم ازانواع کود شیمیـایی فروش مسـتقیم به کارگزار ازمبادي داشـته ایم ومقـدار1168340 کیلوگرم کودشـیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسـیده ، ومقـدار 5210473کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادي به انبارهاي سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر: انجام ونظارت بربوجاري دردوشیفت کاري (30/ 7 صبح لغایت 18 عصرو18/30 عصرتا 2 بامداد)

شرکت درکمیته فنی بذراستان

 نظارت وانجام هوادهی هاي روزانه جهت نگهداري بهداشتی بذوربرنج تدارك شده استان

نظارت برنصب سامانه بوجارانتقالی ازاستان اصفهان وتدارك ملزومات موردنیازآن

نظارت وانجام نمونه برداري ازبذوربوجارشده باهمکاري نماینده استانی ثبت گواهی بذر

نظارت وانجام دوره اي طعمه گذاري جهت مبارزه با آفات جونده انباري

آموزش :

اجراي دوره آموزش " کاشت مکانیزه برنج " درسـطح بهره برداران واعضاء باشـگاه کشاورزان به تعداد 30تن 96/9/13 در آموزشکده شرکت به مدت یک روز

 تهیه وتـدوین عملکرد اجرایی امـورتحت سـرپرستی در6 مـاهه نخسـت سـال و ارسـال آن به اداره مرکزي

امورماشین آلات :

اطلاع رسانی به مـدیریتهاي کشاورزي شهرسـتانهادرخصوص آمادگی تامین نیاز هاي ماشـین آلات وادوات کشاورزي ازمحل قرارداد هاي وکالتی

 ارسال قطعات یدکی نشاء کارهاوکمباین برنج براي فروش مزایده اي به استان البرز

امورسم :

اعلام نیاز محصولات شیمیایی آبیک براي مصرف سال زراعی آتی 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید