اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی

نمونه برداری از خاک و آب مزرعه منتخب واقع در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

در ادامه روند اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نمونه برداری از خاک و آب  مزرعه منتخب آقای علی خوری جندقی واقع در روستای قلی آباد  شهر گرگان- استان گلستان به وسعت 10 هکتار توسط آقای مهدی بهرامی نماینده اعزامی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و آقای ملک زاده نماینده مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال  ستاد و با حضور نمایندگان مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  در تاریخ 98/07/28 انجام و جهت بررسی کنترل کیفی به آزمایشگاه خاک این مرکز ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید