نمونه برداری و آنالیز کود های شیمیایی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در استای نظام تضمین و کنترل کیفیت نهاده های کشاورزی و رعایت شاخص های کیفیت کود های واصله اعم از شرکت پتروشیمی شیراز و کود های وارداتی در غالب کیسه و فله عملیات نمونه برداری توسط همکاران فنی انجام گرفته بطوریکه نمونه های کود جهت آنالیز و تأیید به مرکز تحقیقات کاربدی نهاده های کشاورزی ارسال گردیده و نتایج تجزیه وکیفیت نمونه کود های ارسالی 100درصد مورد قبول بوده و در سطح شهرستان های استان به منظور مصرف در بخش کشاورزی حمل و توزیع گردیده است . شایان ذکر است از محموله های ارسالی به ازاء هر 200 تن یک نمونه و در مواردی بعضاً که مقدار کمتر بوده و به جهت ابهام نمونه برداری عملیات نمونه برداری انجام گرفته است این در حالی است که طی شش ماهه اول سال جاری آمار نومنه برداری جمعاً به تعداد 132 مورد به شرح ذیل می باشد :

کود سلفات پتاسیم 17 مورد 

کود سوپر فسفات تریپل 70 مورد 

کود اوره پتروشیمی شیراز 22 مورد 

کود دی آمونیوم فسفات 15 مورد 

کود کلرور پتاسیم 4 مورد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید