برگزاری حراج مواد حاصل از بوجاری گندم در استان مازندران

.

نشست مربوط به حراج مواد حاصل از بوجاری گندم در اتاق جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این جلسه موضوع حراج فروش مواد حاصل از بوجاری گندم درجه 2 بمیزان 161 هزار کیلوگرم و درجه 3 بمیزان 16460 کیلوگرم با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان مازندران و 7 نفر از شرکت کنندگان حراج مطرح شد و طی آن بعد از بررسی پیشنهادات قیمت ارسال شده مربوط به حراج مواد حاصل از بوجاری گندم ، دو نفر از حاضرین به ترتیب به عنوان برندگان اول و دوم معرفی و صورتجلسه تنظیمی به مقامات مسئول در دفتر مرکزی شرکت ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید