بازدید حراست شرکت از انبارهای کود در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

مسئول  حراست شرکت به اتفاق کارشناس شمارش و موجود برداری کود از انبار سازمانی کود گرگان و کارگزاری های شهرستان کردکوی بازدید نمودند در این بازدید  نحوه پارچینی، و ضعیت موجودی کود اوره   انبار سازمانی  و  کارگزاری  های  بخش  خصوصی  و تعاونی های روستایی شهرستان  کردکوی مورد بررسی قرار گرفت و موارد و موضوعات مربوطه به مدیریت شرکت گزارش گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید