گردهمایی تولید مکانیزه نشاء برنج، استان گیلان

.

دوره در سطح بهره برداران کشاورزی و اعضای باشگاه کشاورزان به هدف آشنایی با کاشت مکانیزه برنج و آشنا نمودن بیشتر بهره بردادان درتهیه و تامین نیازمندیهای نهاده های زراعت مکانیزه برنج برگزار گردید.

به پیوست تصاویر تهیه شده از مراحل اجرایی در گردهمایی و ... ایفاد می گردد.

 مدت زمان اجرای دوره آموزشی : یک روزبه مدت 4 ساعت و تاریخ 16/10/1396

مکان : آموزشکده ومرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی استان گیلان ( ساختمان زنده یاد مهندس رئوف )

مدعوین : کشاورزان و بهره برداران کشاورزی عضو باشگاه کشاورزان

موضوعات آموزشی :

1_ نگاهی بر فرآیند کاشت مکانیزه برنج.

2_ نحوه عمل آوری و تولید مکانیزه نشاء برنج

2_ نگاهی بر ماشینها و ادوات مورد استفاده در زراعت مکانیزه برنج.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید