مناقصه عمومی یک مرحله ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در نظر دارد عملیات حمل و تخلیه مقدار 150000 تن انواع کودهای کشاورزی از مبدا مجتمع پتروشیمی پردیس عسلویه به اقصی نقاط کشور از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه از تاریخ 1398/07/28 لغایت ساعت 18 روز پنج شنبه مورخ1398/08/02 می باشد.و همچنین آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی- بارگزاری در سامانه به صورت pdf تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1398/08/12 می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید