مراحل انعقاد قرارداد حمل و نقل درون استانی سه استان چهارمحال و بختیاری،فارس و سمنان امجام شد

قرارداد حمل و نقل درون استانی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری:

به گفته فیروز هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مراحل انعقاد قرارداد حمل و نقل سه استان چهارمحال و بختیاری، فارس و سمنان انجام شد. وی افزود جابه جایی سهمیه کود کشاورزی استانها  توسط شرکتهای حمل و نقلدرون استانی از طریق برگزاری مناقصه مشخص و سپس قرارداد مربوط به آن منعقد    می شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید