در مهر ماه سال جاری به پنج استان در خصوص تعمیر انبارهای خود اعتبار لازم نخصیص داده شد

تخصیص اعتبار جهت تعمیر انبارها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری:

در مهر ماه سال جاری بنا به درخواست پنج استان در خصوص نیاز اعتبار لازم جهت تعمیر انبارهای خود، مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هماهنگی مدیریت محترم طرح و برنامه با تخصیص این اعتبار موافقت و مراحل اداری آن انجام شد . به گفته ایشان تعمیر و تجهیز و نگهداری انبارها از     اولویت های این شرکت بوده و نظارت کافی در این امر صورت می پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید