جلسه توجیهی با تیم شمارش کود

جلسه توجیهی با تیم شمارش و موجود برداری کود در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت  با بیان  این مطلب  گفت : این جلسه به  استناد نامه  معاون اول رئیس جمهور و نظربه تغییر قیمت کود شیمیایی  تشکیل شد هزار جریبی با توجه  به منویات مدیر عامل محترم و اعضا هیئت مدیره، تاکید کرد نگاه ما باید در توزیع نهاده های کشاورزی اعتماد سازی در بد نه وزارت متبوع  باشد و تاکنون نیز توفیقات خوبی  در این بخش داشتیم و انتظار این است که موضوع شمارش و موجود برداری کود را نیز  با رصد نمودن گروه های هدف با توجه به پراکنش جغرافیایی استان بدرستی ساماندهی   ودر بهترین شکل صورت پذیرد، همچنین مدیر شرکت به موارد ذیل تاکید کرد:

1-اطلاع رسانی به  کلیه شهرستانها وکارگزاران ؛

2- تعیین گرو ههای شمارش( تیم11 نفره)؛

3- تهیه خودرو جهت بازدید های  و شمارش موجودی انبار کارگزاران؛

4- تهیه اسناد و مدارک جهت تهیه و تنظیم صورتجلسه؛

5-  تهیه ملزو مات اداری لازم؛

6- هماهنگی با شهرستانها جهت تشکیل تیم های گروه پایش شهرستانی؛

7- هماهنگی لازم جهت دریافت گزارش  از تیمهای شمارش و ارسال آن به مراجع ذیصلاح؛

8- در یافت  مبلغ تفاوت نرخ قدیم و جدید از کارگزاران؛

9- اعلام ادامه فرآیند فروش به کارگزاران.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید