معاملات دولتی در شش ماهه اول سال 98 استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از معاملات دولتی این استان اعم ازمعاملات جزئی، متوسط و بزرگ در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. وی با بیان این خبر افزود:

معاملات جزئی، متوسط و بزرگ به تعداد 18 مناقصه به ارزش ریالی  1/138/836/822/325 ریال پس از طی فرآیند قانونی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار و با پیمانکاران قرارداد منعقد گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید