مناقصه حمل و نقل

جلسه کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز دوشنبه مورخ 98/7/14 جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه حمل، تخلیه و بارگیری مقدار 27000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبار سازمانی تبریز به تمام نقاط داخل و حارج استان با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات استان و همچنین سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اتاق جلسات این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه پس از فرایند بازگشایی پاکات الف، ب و ج سه شرکت کننده در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)،‌با توجه به اینکه حداقل نرخ پیشنهادی تفاوت بیشتر از 10%(20 %) با مبلغ برآورد اولیه داشته لذا مقرر گردید مراتب به استناد تبصره ماده 10 مستند سازی گشایش پیشنهادات در مناقصات یک مرحله ای به کمیته فنی بازرگانی ارجاع گردید.

بدیهی است تصمیم گیری در خصوص این مورد پس از اعلام نظر کمیته مذکور خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید