ارسال کودهای نمونه برداری شده به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

کیوان بدیع مسئول واحد فنی و تولیدی این استان طی مطلبی اظهار داشت :

در سه ماهه دوم سال جاری تعداد 15 نمونه کود شیمیایی توسط کارشناسان واحد فنی استان با هماهنگی و مشارکت واحد حراست، از محموله های ارسالی مبادی و کارخانجات تولید داخل، نمونه برداری گردیده است که طبق دستور العمل های ابلاغی از ستاد و به جهت کنترل کیفی محصولات کودی، نمونه ها با دقت و رعایت مقررات به آزمایشگاه کنترل کیفی کود  مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال می گردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید