تخلیه کود سوپرفسفات تریپل در انبار سازمانی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

میزان500 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل تخصیصی از مبدا بندر عباس (کشتی سینوتراست) به انبارهای سازمانی استان قم حمل و تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید