توزیع بذر گندم آبی و جو آبی و دیم

 مهندس مسعود میرزایی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

از اول سالجاری تاکنون مقدار 957 تن بذر گندم آبی ارقام پیشگام-میهن - اورم - بک کراس روشن و حیدری و همچنین مقدار 759 تن جوآبی ارقام ماکویی- بهمن - جلگه و جودیم سهند - آبیدر و انصار درطبقات بذری پرورش 3، مادری  وگواهی شده در بین کشاورزان استان و سایر استان های کشور توزیع گردید که روند توزیع تا پایان فصل کشت ادامه دارد. لازم به ذکر است  برنامه تولید این مدیریت در سال جاری 1634 تن بذر گندم آبی و جوآبی ودیم  بوده که بالغ  بر 2188 تن فراوری و تولید گردیده است. حدود 34% افزایش نسبت به برنامه و هیچ گونه مشکلی در توزیع نبوده و قبل از شروع  فصل کشت بذور به تمام شهرستان های استان ارسال گردید.  انشااله در سال آتی برنامه این مدیریت با هماهنگی مرکز تحقیقات استان و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان بالغ  بر 3000 تن گندم و جو خواهد بود که مقدمات کار از هم اکنون فراهم گردیده  و با بیش از هشتاد درصد پیمانکاران  بذری قرار داد منعقد شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید