گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان گرمسار در تاریخ سوم مهر ماه سال جاری انجام شده و در جهت اجرای سیاست های شرکت توضیحاتی به کارگزاران داده شد

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2-تذکر در ثبت دقیق مشخصات بهره برداران یه هنگام دریافت کوهای یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها 

4-ثبت دقیق اطلاعات بهره برداران در فرم شماره 1 پایش هفتگی کود استان 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید