ادامه ی گردهمایی مدیران مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سخنان جناب آقای طریقت خوب مدیر محترم حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

درادامه گردهمایی سراسری مدیران مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان فارس:

جناب آقای طریقت مدیر محترم حسابرسی و بازرسی با اشاره به این که در آینده نزدیک  حسابرسی عملیاتی سرلوحه حسابرسی شرکت های دولتی قرار خواهد گرفت، تاکید کردند که باید تلاش نمائیم کنترل های داخلی واحدهای استانی و ستادی به عنوان بخشی از وظایف اصلی تلقی شود، سپس توصیه ها و تذکراتی در جهت اجرای عملیات مالی در استان ها و دقت نظر در ثبت به هنگام و با اشرافیت در جهت اثربخشی برنامه ها ارائه نمودند و در پایان مسائلی برای عاملین ذیحساب استان بیان و درخواست گردید راهکارهای مناسب جهت حل مسائل، شناسائی و ارائه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید