ادامه روند اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی

نمونه برداری از خاک مزرعه منتخب استان لرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

عملیات نمونه برداری از خاک و آب مزرعه منتخب آقای حسین علی درگاهی واقع در روستای خاوه در منقطه نورآباد استان لرستان  به وسعت 11 هکتار توسط  کارگروه تعیین شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تاریخ 98/06/31 انجام و نمونه های خاک و آب  جهت بررسی کنترل کیفی به آزمایشگاه خاک مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

گفتنی است از 15 استان تعیین شده جهت اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی تاکنون از خاک مزارع منتخب 10 استان نمونه برداری انجام گرفته و نتایج آنالیز خاک و آب  4 استان به امور مربوطه ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید