بررسی کشت برنج بصورت خشکه کاری در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود،

در راستای استفاده بهینه از آب کشاورزی و ارتقاء بهره وری آب و خاک ، طرح خشکه کاری برنج در استان اصفهان در سطح 500متر مربع به صورت آزمایشی انجام گرفته است هدف از این طرح بررسی وضعیت رشد گیاه برنج در حالت خشکه کاری و بررسی میزان آب مصرفی و میزان کود مورد نیاز ومیزان عملکرد این محصول می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید