جشنواره فروش ویژه پائیزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

در جشنواره فروش ویژه پائیزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تلاش و پیگیریهای دلسوزانه و موثر همکاران عزیز ،خصوصا همکاران استانی نتایج خوبی در طی دوهفته پس از شروع جشنواره بدست آمده است و برخی از استانها با روشهای مختلف و نگاه به فروش حداکثری نهاده های کشاورزی توانسته اند تحرک خوبی در بین کارگزاران و کشاورزان عزیز در جهت خرید بیشتر ایجاد نمایند .

مدیریت بازاریابی و امور مشتریان، ضمن تشکر از این نشاط و فعالیت مجدانه همکاران استانی، تمرکز و توجه بیشتر بر فروش را از آنها خواستار شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید