آزمون خاک

طرح پایلوت تغذیه ای گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

جهت اجرای طرح پایلوت تغذیه ای گندم دراستان مرکزی عملیات نمونه برداری از مزرعه منتخب جهت آزمون خاک و آب  مورخ 98/6/30 توسط کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی جناب آقای مهندس دستور تحت نظارت آقای مهندس رستملو معاون بذر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و همچنین همکاری کشاورز انجام گردید و نمونه جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید