ادامه روند اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی

نمونه برداری از خاک مزرعه منتخب واقع در کشت و صنعت شریف آباد قزوین

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

مراحل نمونه برداری از خاک و آب مزرعه منتخب واقع در کشت و صنعت شریف آباد  قزوین با وسعت حدود  11 هکتار و ارسال آن به آزمایشگاه خاک مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی جهت اجرای طرح پایلوت تغدیه گیاهی توسط کارگروه تعیین شده  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روز شنبه 30 شهریور ماه  انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید