اجراي دوره آموزشی توجهی دراستان اردبیل

.

اجراي دوره آموزشی توجهی

یک دوره کلاس آموزشـی توجهی یکروزه در تاریخ96/7/16توسط مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزي اسـتان اردبیل براي کلیه کارگزاران توزیع نهاده هاي کشاورزي سطح استان به منظـور اجراي ثبت پته گمرکی در سامـانه و همچنین نحوه خریـد و توزیع انواع کودهـاي غیره یارانه اي ، سموم دفع آفات و ... ارائه گردید."

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید