ثبت مقادیر توزیع و فروش در سامانه هوشمند

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

برابر پیگیریهای مدیریت بازرگانی داخلی ، پیاده سازی سیستم پایش و ثبت اطلاعات فروش کودهای غیریارانه ای انجام شد. درهمین راستا کتبا" طی نامه ای جهت ثبت مقادیر توزیع و فروش درسامانه هوشمند نهاده های کشاورزی به کارگزاران استانهای سطح کشور و شرکتهای تولیدکننده کودهای مذکور تهیه و ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید