اجاره سامانه بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی

بمنظور استفاده بهینه از امکانات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، طرح واگذاری سامانه بوجاری استان زنجان در چارچوب انعقاد قرار داد اجاره با آقای وحید ظهیری آذر انجام و مراحل اجرائی آن عملیاتی گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید