گزارش بازدید دوره ای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای ازکارگزاران شهرستان گرمسار در تاریخ 24شهریور سال جاری انجام شده است ،و در جهت اجرای سیاست های  شرکت توضیحاتی به آنها داد شده:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولیدکنندگان 

2تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام  دریافت کود یارانه ای در سیستم هوشمند 

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

4- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای در همه ی کارگزاری ها

5- ثبت دقیق اطاعات  بهره برداران در فرم شماره 1 پایش هفتگی کود استان 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید