بازدید از انبار کارگزاری اسلامشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، بازدیدی از و وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان اسلامشهر به عمل آمد ؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری ، ذخیره سازی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط علی اصغر ثقفی رئیس اداره بازرگانی، عظیم حسین زاده مسئول حراست و امیر ملکی کارشناس کود و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید