بازدید از انبار کارگزاران شهرستان درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ 16/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان درمیان( شرکت تعاونی عشایری اتحاد درمیان - شرکت تعاونی دامداران کوچنده درمیان-  شرکت تعاونی تولید طبس مسینا ) بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید