پویایی و آمادگی کارگزاران در مازندران برای توسعه کشت پاییزه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کارگزاران توزیع فعال تحت پوشش خواست تا باتوجه به ابلاغ برنامه کشت پاییزه در استان مازندران در این رابطه آمادگی، پویایی و تحرک لازم را برای نقش آفرینی در توسعه کشت پاییزه در سطح استان مازندران داشته باشند.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کارگزاران توزیع فعال تحت پوشش با تحرک لازم در زمینه توزیع به موقع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز کشاورزان می توانند بیشترین تاثیرگذاری را  درتوسعه کشت پاییزه استان مازندران داشته باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید