تامین وتدارک کودموردنیاز استان کرمان جهت کشت کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان اعلام کردباتوجه به اینکه امسال نیزمانندسالهای پیش در استان کرمان کشت دانه روغنی کلزا انجام می شودبرنامه ریزی های لازم جهت تامین وتدارک کودموردنیاز کشاورزان، جهت کشت کلزا صورت گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید