میزان پرداخت بارنامه ها در شش ماهه اول 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

آقای راهب مسافر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل از پرداخت بارنامه های ارسالی از مبادی مختلف کشور به استان اردبیل درشش ماهه اول 98 خبرداد. ایشان ضمن اعلام این خبر افزودند:

مبلغ 66/880/124/900 ریال پسکرایه تعداد 1034 فقره بارنامه برای حمل مقدار 27014159 کیلوگرم کودهای شیمیایی از مبادی مختلف کشور به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و همچنین انبارهای کارگزاران استان پرداخت درششماهه اول 98 پرداخت گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید