برداشت خرمااز نخلستانهای شهرستان بم آغازشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل ازخانم خاکپور رئیس جهادکشاورزی شهرستان بم،برداشت خرمادرصدهزارهکتارنخلستانهای شهرستان بم آغازشده است که پیش بینی می شودامسال نیز مانند سال پیش مقدار بالایی خرمابرداشت وصادرشود،درسال گذشته مقدار صدهزارتن خرمابه پنجاه کشور دنیا صادر شده است.

مهندس قاسمی درادامه این مطلب افزود:ازابتدای سال زراعی تاکنون،مقدارهزاروچهارصدوهفتادوشش تن کوداوره،چهارصدوپانزده تن کوددی آمونیوم فسفات،یکصدوشصت ونه تن کودسولفات پتاسیم،یکصدوهشتادوهشت تن کودسوپرفسفات تریپل از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان بم توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید