بازدید دوره ای انبار کارگزاران شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در  مورخ 13/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان قاین ( انبار تعاونی روستایی سده و انبار تعاونی تولید امید چاهک موسویه) بعمل آمد.     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید