رتبه دوم کشوری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

قدردانی از فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

جلسه کمیته زراعت مورخ 98/6/13 با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مدیران شهرستانهای استان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزي برگزار گردید. در این جلسه اهمیت کشت کلزا، لزوم تدارك به موقع بذر و کود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی پیرامون گردهمایی آغاز سال زراعی و کشت پاییزه که به صورت سراسري در کشور برگزار گردیده است ارائه گردید. رییس سازمان جهاد کشاورزي بیان نمودند که دو سازمان  جهاد کشاورزي کشور( استان مرکزي و استان خوزستان) تواما از لحاظ عملکرد سال زراعی 97 - 98 به عنوان سازمان هاي جهاد کشاورزي نمونه کشور معرفی شدند و ریاست این دو سازمان از دست وزیر محترم کشاورزي لوح سپاس دریافت نمودند، همچنین ایشان ضمن تقدیر وتشکر از کارکنان خانواده جهاد کشاورزي استان اشاره نمودند که باعث افتخارست که طی دو سال متوالی (سال گذشته مهندس موسوي مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزي ستان، بعنوان مدیر نمونه شرکت خدمات حمایتی در سطح کشور و در سال جاري ریاست سازمان استان بعنوان نمونه کشوري) برگزیده شدند .همچنین اشاره اي به پارامترهاي در نظر گرفته شده جهت انتخاب سازمان جهاد کشاورزي برتر نمودند که دو مورد پر اهمیت آن مربوط به تدارك و توزیع بسیار مطلوب انواع کود و تناسب مصرف انواع کود بوده که مجددا از عملکرد شرکت خدمات حمایتی استان تقدیر و تشکر ویژه بعمل آوردند و بخشی ازموفقیت حاصل شده را تلاش مجموعه خدمات حمایتی استان و کشور اعلام نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید