ماهیدار کردن منابع آبی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

در راستای اجرای توسعه آبزی پروری در منابع آبی استان در قالب طرح ماهیدار کردن این منابع ، در مرحله اول اجرای طرح مذکور طی روز جاری تعداد 50000قطعه انواع ماهی کپور (ماهیان گرم آبی ) در دریاچه های شهرستان گلپایگان و چادگان رهاسازی گردید که با این تعداد ماهی رها سازی شده انتظارافزایش تولیدی در حدود 40 تا 50 تن ماهی از این منابع پیش بینی میشود . از مزایای اجرای طرح ماهیدار کردن منابع که هرساله توسط مدیریت شیلات استان و با توجه به اعتبار اختصاص یافته انجام میپذیرد میتوان به تولید پروتئین ارزشمند گوشت سفید ماهی ،ایجاد اشتغال و زمینه ماهیگیری تفریحی و ورزشی در این منابع و افزایش سرانه مصرف آبزیا ن در بین افراد علا قمند میباشد و از همه مهمتر تداوم حیات و زنده بودن اکوسیستم آبی از دیگر اهداف و دستاوردهای اجرای این طرح میباشد شایان ذکر است استان اصفهان دارای پتانسیلهای مناسبی از نظر منابع آبی طبیعی مانند آب بندان ها و سدهای طبیعی و مصنوعی میباشد که در صورت گشایش اعتباری در این خصوص میتوان به تولید قابل توجهی از آبزیان را در این منابع شاهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید