برگزاری جلسه برون سپاری وظایف تصدیگری شرکت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سرکار خانم نظری با مدیر امور اداری شرکت جناب آقای مهندس مرادی و نمایندگان اداره ارزشیابی و امور مالی جلسه ای پیرامون مبحث برون سپاری وظایف تصدیگری برگزار کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید