آغاز انجام آزمایشات خاک و آب طرح پایلوت تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

با توجه به نمونه برداری نمونه های خاک و آب مزرعه منتخب استان تهران و ارسال آن به آزمایشگاه کنترل کیفی آب و خاک، آزمایشات لازم بر روی نمونه های ارسالی توسط کارشناسان این مرکز آغاز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید