بازدید از قطعات و لوازم آبیاری سنترپیوت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید متقاضی خرید از قطعات و لوازم منفصله آبیاری خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به تجدید مناقصه قطعات و لوازم آبیاری منفصله آبیاری تحت فشار سنترپیوت در سایت ستاد ایران در مورخ 98/6/13 خریدار از قطعات و لوازم مربوطه بازدید نمودند. لازم به توضیح اینکه در مرحله اول مزایده بارگذاری قیمت صورت نگرفته بود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید