نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در دفتر آقای مهندس قائمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با حضور معاون تحقیقاتی و پزشک مجموعه و نماینده همکاران تشکیل شد و در خصوص تهیه و تدارک لوازم حفاظت فنی در آزمایشگاه بحث و بررسی صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید