عملیات ارسال بذور کلزای زمستانه به استانهای هدف

جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

     محموله بـذور  کلزای هیـبریـد زمســـتـانه شـرکت اورالیس فرانسـه در 2رقـم دانوب و هیدرومیل ، به میزان حدود 43460 کیلـو گرم با پیگیری و تلاش های بی شـائبه همکـاران معـاونت محترم بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از گمرگ ترخیص و  بـا عنـایت به شـــرایـط فـورس زمـانی بر اسـاس برش اعلامی و مجـوز حمـل هـای صـادره ،  بـذور فوق از طریق پایـانه حمل مسافری و حمل و نقل جاده های به 16 اسـتان کشور ارسال گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید