کیسه گیری کودفله دراستان کرمان

کیسه گیری مقداریازده هزاروهشتصدوهشتادونه تن کود فله در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از کیسه گیری مقدار یازده هزاروهشتصدوهشتادنه تن کود فله ازابتدای سال تاکنون خبرداد وی افزود از مقدار مذکور شش هزاروچهارصدویازده تن مربوط به کوداوره، سه هزاروهفتصدوسی هفت تن کودسوپرفسفات تریپل، هزارودویست وسی وسه تن کودکلرورپتاسیم، پانصدوهشت تن کودسولفات پتاسیم، بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید