باشگاه کشاورزان آذربایجان غربی

معرفی خدمات سامانه تلفن گویای 1559 آذربایجان غربی در نشریه آِموزشی چالیشانلار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

خدمات سامانه تلفن گویای 1559 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به منظور استفاده مروجین کشاورزی، کارشناسان، دانش آموختگان کشاورزی و سایر بهره برداران در نشریه آموزشی، ترویجی و پژوهشی چالیشانلار شماره سی و چهارم تابستان 1398 چاپ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید