ورود دومین محموله کلزای رقم دانوب و هیدرومیل شرکت اورالیس فرانسه

جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به خبرنگار روابط عمومی گفت:

 در مورخ 96/6/6 دومین محموله کلزای وارداتی شـرکت اورالیس فرانسه رقم دانوب به میزان 10180 کیلو گرم و رقم هیدرومیل به میزان 9160 کیلو گرم جهت توزیع به سایر اسـتانهای کشور وارد انبارهـای اسـتان البرز گردیـد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید