برگزاری همایش علمی هواشناسی در قزوین

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خبر داد:

بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده « همایش علمی هواشناسـی » با حضور میهمانان کشوری و مدیران ، کارشـناسان ، کـارگزاران و کشـاورزان پیشــرو بـه صـورت مشــترک در محـل اداره کل هواشناســی اسـتان قزوین برگزار شـد . در این همـایش یک روزه حاضـرین با نقش و اهمیت هواشناســی در برنـامه ریزی کشت و کار محصولات کشاورزی آشــنا شدنـد که خلاصه ای از مبـاحث مطروحه بدین شرح می باشد :

* آقای مهندس ملازاده ـ عضو محترم هیئت مـدیره و معاون فنی و تولیـدی شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اهمیـت نقش آب و هـوا و اقلیـم در میزان مصـــرف کـودهـای کشــاورزی ، همچنیـن نقش هواشناســی در انتخـاب گیـاه منـاسب در اراضــی بـا توجه به موقعیت و منـابع آب و خاک ، نقش آب و هوا در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی توضیحات مبسوطی ارائه نمودند .

* آقـای مهنـدس حقیقت ـ مســئول محترم گروه کشــاورزی سازمـان هواشناســی کشور با بیان تعاملات سالهـای اخیر شــرکت خـدمات حمایتی کشاورزی و جهاد کشاورزی با سازمان هواشناســی اظهـار داشت ما اعتقاد داریم یکی از مهمترین وظایف سازمان بایـد در راســتای فعالیتهـای کشـاورزی باشـد . بر اسـاس پیش بینی هـا ، بارنـدگی امسال در پاییز نرمال و در زمســتـان کم خواهـد بود . به همین لحاظ می بایست برنامه ریزی کشت محصولات به موقع صورت گیرد . برای کشت محصول اسـتراتژیـک کلزا ، دامنه کشت 15 شهریور الی هفته اول مهر مـاه تعیین شــده و توصــیه میشود این زمـان در منـاطق مختلف رعایت شود 0 ایشـان در مورد سامـانه هواشناســی و ارتباطـات فی مـابین سازمان هواشناســی با جهاد کشاورزی و اطلاعات پیش بینی های کوتاه مـدت ، میان مـدت و دراز مـدت هواشناسـی توضـیحاتی ارائه نمودند .

* آقای مهندس ربانی ـ معاون محترم بهبود تولیـدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اســتان قزوین با اشاره به وسـعت اراضـی و سـطح کشت سالیـانه و تنوع محصولات زراعی و بــاغی و تولیــد بیش از 3درصد کل محصولات کشـاورزی کشور اظهـار داشت کشاورزان اســتان در سالهای  گذشـته دچار خسارات فراوانی شـده اند که مهمترین علت آن عدم رعایت زمان کشت بوده که خوشــبختانه همکاری های ما با هواشناسـی در حد مطلوبی است و انتظـار داریم کشــاورزان بیشتر در جریـان اطلاعات هواشناسـی برای کاهش ریسک قرار گیرند .

* آقـای خلفی یکی از باغـداران شهرسـتان تاکسـتان به تجربیـات خود در خصوص شـناخت شـاخه های باردهی انگور و نیز تغییرات جوی در بهار و پائیز هر سال توضیحاتی ارائه نمود . * در ابتـدای مراسم نیز پس از نـواخته شـدن سـرود ملی و تلاوت آیـاتی از کلام ا... مجیـد ، سرپرست شـرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسـتان قزوین نیز ضمن خیرمقدم به حاضرین به نقش و جایگاه هواشناسی در تولیدات کشاورزی مطالبی ارائه نمود .

* یـادآور می شود در این همـایش که بـا همـاهنگی و برنـامه ریزی مشترک شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین و اداره کل هواشناسـی صورت پذیرفت ، علاوه بر سخنرانان مذکور ، مدیران زراعت ، هماهنگی ترویج کشـاورزی ، رئیس سازمـان نظـام مهندســی کشاورزی و منابع طبیعی ، مـدیرکل و معاونین و کارشــناسان هواشناســی ، مســئولین و کارشــناسان شـرکت خـدمات حمایتی کشاورزی و سـازمـان جهـاد کشاورزی و تعـداد زیـادی از کشاورزان و باغـداران پیشـرو و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین حضور داشتند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید