افزایش توزیع کود در استان کرمان

افزایش بیش از سی وسه درصد توزیع کود در مردادماه سال جاری در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان

محمدمحسن قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از افزایش سی وسه درصدی توزیع انواع کودشیمیایی درمردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل خبرداد، وی افزود مقدارچهارهزاروچهارصدوبیست وسه تن انواع کودشیمیایی ازطریق شبکه کارگزاران،بین کشاورزان استان توزیع شده است که شامل سه هزاروسیصدوپنجاه وپنج تن کوداوره،پانصدوهشتادتن کودسولفات پتاسیم،صدوسی تن کودکلرورپتاسیم،سیصدوسی وسه تن کودسوپرفسفات تریپل وبیست وپنج تن کوددی آمونیوم فسفات بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید